Museum

Muséet öppnar efter överenskommelse

191 (2)

Bäckefors museum ligger i en gammal skolbyggnad från 1829. Samlingarna består av allmogeföremål, äldre husgeråd, snickeriverktyg, kopparslageriredskap samt skomakarredskap. På övervåningen finns en skolsal med undervisningsmaterial från 1800-talet, brukets historia samt en lägenhet.

För guidning ring. Majlis Svensson 0706 874477

Fakta om den Svenska folkskolan:

Den svenska folkskolan kom 1842. Vad var det då som drev fram detta beslut? Tidigare fanns de äldsta utbildningarna i städerna och utbildade präster. Det hade sen 1686 hållits husförhör för att myndigheterna ville få kontroll över befolkningen och dess religiösa uppfattning. Anledningen var att man skulle få folk att acceptera skatter och andra besvär, som man sa. Detta gjordes lättast om man hade samma religionsbakgrund. På 1700- talet började man försörja sig i städerna som industriarbetare och på landet som torpare och statare. Kyrkan fick allt svårare att kontrollera troheten mot Gud.

Det som stadgades var undervisningsplikten, inte skolplikten. Församlingarna tyckte inte detta var så bra eftersom det innebar kostnader. Dessutom var barn oumbärliga i hemmet så de lämnade ofta skolan i 10-års åldern. Innan plikten infördes var det ofta uttjänta soldater, handikappade eller gamla kvinnor. Efter 1842 var läraren alltid en han och 1858 fick kvinnorna rätt att undervisa. Läraren hade ingen hög status och detta visade sig i lönerna.

Pedagogiken som användes var växelundervisning eller som den även kallades Lancastermetoden. En lärare var ansvarig för ett klassrum med 100 elever som i sin tur var uppdelade i grupper och denna leds av de äldre duktigare eleverna. I bänkarna sitter eleverna och skriver i sand med pekfingret eller med pinnar. I övrigt saknas undervisningsmaterial. Man lärde sig förutom att läsa, skriva och räkna, trädgårds- och skogsskötsel, geografi, naturkunskap historia men framför allt kristendom, katekes och biblisk historia.

I slutet av 1800-talet ersattes metoden med den s.k. åskådningsundervisningen och läraren skötte själv undervisningen. Detta innebar mindre klasser, mer klassrum och fler lärare vilket medförde att mer pengar krävdes till församlingens förskräckelse.

Många av barnen var så fattiga att syskonen fick gå varannan dag för att kunna dela på kängorna. Skolan började med psalmsång, morgonbön och sedan läxförhör. Luthers lilla katekes lärde man sig rabbla utantill. Denna gick igen i all undervisning. I katekesens hustavla regleras hur människan skall förhålla sig. Man ska lyda Gud, fosterlandet och föräldrarna.

Ett ställe att trivas på